1. Uw aanvaarding

Door deze website te gebruiken en/of te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van de take-a-screenshot website.

B. Bekijk regelmatig de meest actuele versie https://www.take-a-screenshot.org/nl/terms.jsp. Wij (de eigenaren van deze Website) mogen, naar eigen goeddunken, deze Servicevoorwaarden en beleidsregels te allen tijde wijzigen of herzien en u stemt ermee in gebonden te zijn door dergelijke wijzigingen of herzieningen. Niets in deze overeenkomst kan worden geacht rechten of voordelen voor derden te verlenen.

2. Deze website

A. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de take-a-screenshot-website.

B. De take-a-screenshot-website kan links bevatten naar websites van derden die niet ons eigendom zijn of niet door ons worden gecontroleerd. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze websites. Bovendien zullen en kunnen wij de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. Door gebruik te maken van de Website, ontslaat u ons uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden.

C. We raden u dan ook aan op de hoogte te zijn wanneer u de take-a-screenshot-website verlaat en de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke andere website die u bezoekt.

3. Gebruik van de website – Toestemmingen en beperkingen

We geven u hierbij toestemming om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, en te linken naar de Website zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat:

A. U stemt ermee in geen enkel deel van de Website te distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Houd er rekening mee dat u voor het eenvoudigweg delen van links naar de website/link naar de website geen schriftelijke toestemming nodig heeft.

B. U stemt ermee in geen enkel deel van de Website te wijzigen of aan te passen.

C. U gaat ermee akkoord geen toegang te krijgen tot take-a-screenshot Content via een andere technologie of andere middelen dan een gewone webbrowser, of andere expliciet geautoriseerde middelen die we kunnen aanwijzen.

D. U stemt ermee in geen enkel geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot "robots", "spinnen" of "offline lezers", die toegang hebben tot de Website op een manier die meer verzoekberichten naar onze servers stuurt in een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode door gebruik te maken van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande, geven we de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spinnen te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel en uitsluitend in de mate die nodig is voor het creëren van publiekelijk toegankelijke doorzoekbare indexen van het materiaal, maar niet caches of archieven van dergelijk materiaal. Wij behouden ons het recht voor deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

E. Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van de take-a-screenshot website te allen tijde te beëindigen.

F. De inhoud van de take-a-screenshot-website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, video's, interactieve functies e.d. ("Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin ("Merken"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons, onder voorbehoud van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten onder de wet. Inhoud op de Website wordt u AS IS uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik aangeboden en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaars. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Website en de Inhoud.

4. Afwijzing van garantie

GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE TAKE-A-SCREENSHOT WEBSITE GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITE EN UW GEBRUIK DAARVAN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE OF DE INHOUD VAN SITES GEKOPPELD AAN DEZE SITE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT VAN OF NAAR ONZE WEBSITE, (IV) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA ONZE WEBSITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF (V) ALLE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, GEMAILD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE TAKE-A-SCREENSHOT WEBSITE. TAKE-A-SCREENSHOT BIEDT GEEN GARANTIE, GOEDKEURING, GARANTIE OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE TAKE-A-SCREENSHOT WEBSITE OF EEN WEBSITE MET HYPERLINKS OF DIE WORDT VERMELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN TAKE-A-SCREENSHOT ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW UITERSTE BEST TE DOEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIG TE ZIJN.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAF- OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE DAARIN OPGESLAGEN PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE VAN OF NAAR ONZE WEBSITE, (IV) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA ONZE WEBSITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN DE INHOUD DIE IS GEPLAATST, GEMAILD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GEMAAKT VIA DE TAKE-A-SCREENSHOT WEBSITE, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE, EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

De Website wordt beheerd en aangeboden door Dr. Seda Beyer in Duitsland. Wij verklaren niet dat de take-a-screenshot-website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de take-a-screenshot-website vanuit andere rechtsgebieden doen dit uit eigen beweging en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

6. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, te vrijwaren en ons te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de honoraria van advocaten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de take-a-screenshot website; (ii) uw schending van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendom of privacy recht. Deze verdedigings- en vrijwaringsverplichting blijft van kracht na het van kracht worden van deze servicevoorwaarden en uw gebruik van de take-a-screenshot-website.

7. Overdracht

Deze servicevoorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door ons zonder beperking worden overgedragen.

8. Algemeen

Daar bent u het mee eens: (i) de take-a-screenshot-website wordt geacht uitsluitend in Duitsland te zijn gevestigd; en (ii) de take-a-screenshot-website wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke, specifieke of algemene, jurisdictie over ons in andere jurisdicties dan Duitsland. Op deze servicevoorwaarden is het interne materiële recht van de Duitse staat van toepassing, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. Alle vorderingen of geschillen tussen u en ons die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de take-a-screenshot-website worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechtbank in Baden-Württemberg, Duitsland. Deze servicevoorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen die door ons op de Website worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de take-a-screenshot-website. Indien een bepaling van deze servicevoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze servicevoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en ons onvermogen om een recht of bepaling onder deze Algemene Voorwaarden te doen gelden zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de take-a-screenshot website na een wijziging van deze Algemene Voorwaarden betekent uw instemming met en aanvaarding van de herziene voorwaarden. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT EEN EVENTUELE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE TAKE-A-SCREENSHOT WEBSITE MOET AANVANGEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN. IN ANDERE GEVALLEN IS EEN DERGELIJKE OORZAAK VAN DE RECHTSVORDERING BLIJVEND UITGESLOTEN.